Cool NYC phenomenon today and tomorrow...

Link : http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap040528.html